Opole ul. Bolesława Chrobrego 26 883 200 129 meblezpomyslem@wp.pl Pon - Pt 7:00 - 17:00

Gwarancja obowiązuje od daty montażu. Gwarancja łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią zostaje udzielona na okres 24 miesięcy od daty zakupu mebli.
Wyposażenie AGD jest objęte gwarancją producenta i w/w gwarancja jego nie dotyczy. W przypadku awarii urządzenia AGD należy kontaktować się bezpośrednio z serwisem producenta wcześniej przygotowując kartę gwarancyjną, dokument zakupu oraz nr seryjny urządzenia. Gwarancja na sprzęt AGD standardowo wynosi 24 miesiące, w niektórych przypadkach 5 lat.

Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 2 lat od daty sprzedaży pod warunkiem, że Nabywca przestrzegał zasad użytkowania i pielęgnacji produktu określonych w dostarczonych mu „Ogólne zasady użytkowania mebli”. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

Warunki gwarancji:


1. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
2. Roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy.
3. Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przedłożyć wypełniony formularz reklamacyjny i dowód zakupu.
4. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone w formie elektronicznej lub pisemnej i powinno zawierać dokładny opis wady.
5. Kupujący traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia wady fizycznej nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
6. W razie stwierdzenia konieczności Gwarant ma prawo dokonać wizji lokalnej w pomieszczeniu Kupującego, celem zweryfikowania zasadności reklamacji. W tym celu Kupujący umawia ze Sprzedawcą termin wizji lokalnej w dni robocze miedzy godziną 8 a 16. Brak współpracy Kupującego ze Sprzedawcą w zakresie umówienia terminu wizji lub uniemożliwienie dokonania wizji w umówionym terminie skutkuje utratą praw wynikających z gwarancji. Te same zasady dotyczą wizyty przedstawiciela Gwaranta w pomieszczeniu Kupującego w celu demontażu, montażu elementu lub usunięcia wady.
7. O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta bądź uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
8. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy.
9. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego.
10. W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych zastrzega się wymontowanie elementu na czas naprawy, a gdy wymontowanie detalu uniemożliwi eksploatację kuchni, wmontowany będzie element zastępczy.
11. W przypadku, gdy wada jest nieusuwalna załatwienie reklamacji nastąpi przez wymianę reklamowanego elementu kuchni na element wolny od wad lub za zgodą Kupującego załatwienie reklamacji może nastąpić przez obniżenie ceny.
12. Gwarant ma prawo pobrania próbki mebla, celem jak najlepszego dopasowania kolorystycznego wymienianego
elementu. Kupujący nie może odmówić wydania próbki, jeżeli nie uniemożliwi to użytkowania kuchni.
13. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.
14. Przy określaniu czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się wpływ wadliwego elementu na możliwość użytkowania kuchni oraz możliwości techniczne i logistyczne Gwaranta. Termin ten wynosi maksymalnie 90 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
15. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
16. Gwarancją nie objęte są:
- wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze mebla) z powodu których obniżono cenę,
- niezamierzone przez producenta różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel, a w szczególności: różnice w fakturze i odcieniu drewna litego (również niejednorodne pokrycie lakierem), gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, a wynikają ze specyfiki danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad drewna, (dotyczy także różnice kolorów anodowanego aluminium, czy kolorów folii mdf spowodowane różną datą partii produkcyjnych – towar zamawiany w dużych odstępach czasu),
- wszelkie oczekiwania klienta dotyczące jakości lub zakresu umowy odbiegające od przyjętego przez Wykonawcę standardu za wyjątkiem tych przypadków, w których w umowie-zamówieniu dokonano zapisu o zmianie standardu realizacji umowy,
- reklamacje spowodowane błędnym wyobrażeniem Zamawiającego o produkcie w przypadku, gdy zamówienie realizowane jest w oparciu o symbol produktu,
- uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego ( przeciętnego, normalnego) zużycia,
- uszkodzenia powstałe przez brak sprawnego okapu lub przez nieprawidłowo używane lub funkcjonujące urządzenia elektryczne i gazowe, a w szczególności w przypadku zepsucia się tych urządzeń lub wpływu użytkowania urządzeń nie przeznaczonych do zabudowy,
- wypaczenie się frontów w wyniku dużych zmian lub złych warunków klimatycznych w pomieszczeniu jak również wyniku złego korzystania z lodówki (otwarcie lodówki bezpośrednio po jej zamknięciu),
- sytuacje, w których reklamowana jest funkcjonalność wyrobu, czy zestawu jeżeli był on wykonany właściwie dla projektu zleconego lub został zaakceptowany przez Zamawiającego oraz został wykonany zgodnie ze standardami przyjętymi przez Wykonawcę.
- zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych,
- pęknięcia i zarysowania powierzchni spowodowane uderzeniem,
- uszkodzenia mechaniczne akcesorii meblowych spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użyciem niepotrzebnie zbyt dużej siły,
-użytkowania mebli i urządzeń niezgodnego z zasadami określonymi przez producentów, braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami określonymi przez producentów
- tytułu odbarwienia frontów wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych.